Průzkum kvality úvěrového trhu v ČR 2013

Pomozte nám zkvalitnit trh s půjčkami v ČR a vyhrajte 3D televizi, nebo zájezd a spoustu dalších cen

Podrobná pravidla soutěže spojené s anketou „Výzkum úvěrového trhu v ČR 2013“

I. Úvodní ustanovení

Společnost AMOS service, s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ: 27818021, DIČ: CZ27818021, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138570 organizuje na území České republiky v období od 15. 4. 2013 do 30. 11. 2013 (dále jen „termín soutěže“) marketingovou soutěž pod názvem „Kvalita úvěrového trhu v ČR“ (dále jen „Soutěž nebo „Akce“).

Níže uvedená pravidla tvoří statut (dále jen „Statut“), který je jediným závazným dokumentem upravujícím podmínky vyhlášené Soutěže. Statut Soutěže je platný pro Českou republiku a je zveřejněn na webové stránce www.vyzkum-uverohoveho-trhu.cz.

II. Vyhlašovatel soutěže

Organizátor soutěže je:
Obchodní jméno: AMOS service, s.r.o.
Sídlo: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
IČ: 27818021
DIČ: CZ27818021
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138570 (dále jen „Organizátor“).

III. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se stává automaticky každá fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny podmínky v tomto statutu uvedené (dále jen „Účastník“).

Z účasti na Akci jsou dle tohoto statutu vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Organizátorovi, jakož i k osobám s Organizátorem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

Z účasti na akci budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky akce. Z účasti na akci budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento Účastník i přes shora uvedené stal výhercem soutěže, např. v důsledku nepravdivých informací, které Organizátorovi poskytl, nemá na odměnu právní nárok.

Každý Účastník se může soutěže zúčastnit pouze jedenkrát, splní-li veškeré podmínky pro účast dle tohoto statutu. V případě, že Účastník pošle odpovědí na soutěžní otázku více, má se za platnou odpověď ta, která byla Organizátorovi doručena jako první.

V případě podezření na nekalé jednání Účastníka je Organizátor Soutěže oprávněn Účastníka vyloučit z účasti v Soutěži.

IV. Termín soutěže

Soutěž se uskuteční v době od 15. 4. 2013 do 30. 11. 2013.

V. Pravidla soutěže

Soutěže se platně zúčastní ten Účastník, který v termínu konání soutěže kompletně vyplní elektronickou anketu týkající se úvěrového trhu v ČR.

VI. Výherce soutěže

Výhercem se stává osoba, která splnila podmínky tohoto Statutu, řádně a úplně vyplnila anketu a co nejpřesněji odpověděla na soutěžní otázku „Kolik úvěrových smluv uzavře společnost ACEMA Credit Czech, a.s. v období 1.5.2013-30.11.2013?“.

V případě shody odpovědí platí správná odpověď s dřívějším datem a hodinou odeslání.

VII. Cena v soutěži

V soutěži se soutěží o následující ceny :

 • 1. cena:
  1 x nejnovější model televize Samsung 3D ovládaný gesty a hlasem v hodnotě cca 35 000 Kč nebo
  nebo
  1x Luxusní dovolená Egypt pro 2 osoby od Cestovní kanceláře Blue Style s.r.o. v hodnotě 30 - 35 000 Kč s termínem odjezdu leden-duben 2014
  (Volba ceny podléhá výherci dle údajů, které vyplnil v elektronické anketě.)

 • 2. cena:
  Fotoaparát Nikon D5000
  (nebo obdobný v případě, že tento model již nebude dostupný)

 • 3. cena:
  7" tablet Samsung Galaxy
  (nebo obdobný v případě, že tento model již nebude dostupný)

 • 4. cena:
  mobilní telefon Samsung Galaxy Xcover
  (nebo obdobný v případě, že tento model již nebude dostupný)

 • 5. cena:
  kávovar Tchibo Cafissimo
  (nebo obdobný v případě, že tento model již nebude dostupný)

VIII. Oznámení výsledků soutěže

Výherce bude zveřejněn nejpozději do 15. 12. 2013 po skončení soutěže na webových stránkách www.vyzkum-uveroveho-trhu.cz.

Výherce soutěže bude současně vyrozuměn e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři nejpozději do 15. 12. 2013

IX. Způsob odevzdání ceny

Cena bude výherci předána osobně v místě, které bude organizátorem upřesněno. Výherce je povinen si výhru vyzvednout. Výhra bude předána do 30. 1. 2014. V případě, že si výherce svou výhru do 30. 1. 2014 nevyzvedne, propadá výhra ve prospěch Organizátora Soutěže.

X. Změna statutu soutěže a ukončení soutěže

Organizátor má právo kdykoliv, t.j. i během Soutěže, Soutěž ukončit, prodloužit, zkrátit, přerušit nebo změnit Statut. Ukončení, prodloužení, zkrácení, přerušení soutěže nebo změnu statutu je Organizátor Soutěže povinen zveřejnit na internetové stránce vyzkum-uveroveho-trhu.cz.

XI. Osobní údaje, autorská díla

Účastí v soutěži a odpovědí na soutěžní otázku Organizátorovi dává každý Účastník Organizátorovi:
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, tel. číslo za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání ceny a pro další obchodní a marketingové účely Organizátora a jeho případných partnerů. Účastník soutěže odpovědí na soutěžní otázku zároveň uděluje souhlas Organizátorovi k využití elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodných sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas se zpracováním osobních údajů jakož i k šíření obchodným sdělení je poskytován na dobu 5 let od účasti v soutěži. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolný. Souhlas se zpracováním osobních údajů jakož i k šíření obchodným sdělení lze písemně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci;

souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zároveň souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Organizátora či jeho partnerů a Organizátor či jeho partneři může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie (dále jen „snímek“), které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením soutěže a předáním ceny, popř. může jejich využitím pověřit třetí stranu, a to v mediích (tisk, rozhlasové a televizní vysílaní, internet), formou šíření reklamních spotů, velkoplošnou i maloplošnou reklamou apod. na období 5 let od ukončení soutěže, tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytl;

XII. Závěreční ustanovení

Ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), cenu není možno vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot.

Odpovědnost Organizátora za případné vady cen se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tento Statut nabývá účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení soutěže. Pro případ existence rozdílných znění statutů soutěže je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na internetové adrese www.vyzkum-uveroveho-trhu.cz.

Osoby, které se zúčastní soutěže, vyjadřují svůj souhlas se závazností Statutu.

V případě rozporu ustanovení Statutu a propagačních materiálů týkajících se soutěže se budou aplikovat příslušná ustanovení tohoto statutu.

V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto řešeny rozhodnutím Organizátora Soutěže.

Každý má právo nahlédnout do tohoto Statutu a požádat o jeho fotokopii. Statut je k dispozici v sídle Organizátora Soutěže a internetové adrese www.vyzkum-uveroveho-trhu.cz.

V Praze dne 30. 3. 2013

Stáhněte si podrobná pravidla ve formátu .pdf